Algemene Leverings- Verkoop- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- Verkoop- en Betalingsvoorwaarden van MAGNEETJES.EU .

Artikel  1: Toepasselijkheid
1.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze Algemene Leverings- Verkoop- en Betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 Alle offertes worden gedurende 1 (één) maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
1.3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepassing van deze Algemene Leverings- Verkoop- en Betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijkheid van eigen inkoopvoorwaarden.
1.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
1.5 Voor het geval een afnemer verwijst  naar door hem gebezigde Algemene (in)koop- betalings- en/of  leveringsvoorwaarden, worden deze geacht niet toepasselijk te zijn voor zover daarin van de voorwaarden van verkoper wordt afgeweken.

Artikel 2: Tijdstip van levering
2.1. De verkoper zal de goederen leveren uiterlijk op of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn als bepaald in de orderbevestiging.
2.2 Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.
2.3 Niet tijdige levering geeft afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding hoe ook genaamd.

Artikel 3: Overmacht
3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door enigerlei vorm van overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.
3.2 Van overmacht aan de zijde van verkoper is o.a. sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in  eigen beheer of voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
3.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Artikel 4: Levering
4.1 Elke levering geschiedt ongefrankeerd en af magazijn van Magneetjes.eu, tenzij anders overeengekomen. De eigendom van en het risico voor de goederen gaan bij aflevering over op de koper.
4.2 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten aan verkoper heeft voldaan, of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

Artikel 5: Retourzending
5.1 De koper mag na goedkeuring van Magneetjes.eu de aangekochte producten retourneren. Magneetjes.eu behoudt zich het recht om de verzendkosten à € 7,20 in te houden. Terug betaling van de goederen zal direct geschieden na ontvangst van de retour gekomen producten.

Artikel 6: Garantie
6.1 De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens een garantieperiode van 1 (één) jaar tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper c.q. zijn afnemer(s) de goederen gebruikt / in opslag houdt (gebruiken / in opslag houden) in strijd met de daarbij verstrekte montage- gebruiks- en/of opslag-voorschriften zijdens magneetjes.test-zuignapjes.u-digital.nl of hij anderszins bij montage, gebruik of opslag een fout maakt.
6.2 De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak (goed)of tot vervanging van de zaak (het goed) of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper. Iedere schadeplichtigheid jegens derden is uitgesloten.

Artikel 7: Reclames
7.1 Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de geleverde goederen. Verkoper behoeft bij indiening na genoemd tijdstip de klacht niet in behandeling te nemen. Acht verkoper een reclame terecht, dan is hij bevoegd te kiezen uit vervanging van de producten of creditering van de producten. Iedere vordering tot iets anders of meer -hoe dan ook genaamd-, dan hetzij vervanging, hetzij toezending van een creditnota, is uitgesloten.

Artikel 8: Prijs en betaling
8.1 De koper is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder enige korting of compensatie.
8.2 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 1 (één) week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
8.3 Indien de verkoper bij wanprestatie c.q. toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00.
8.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is koper verplicht aan verkoper over de hoofdsom 1 (één) procent rente, per maand bij achterafbetaling te berekenen, te vergoeden. Verkoper is bevoegd in plaats daarvan aanspraken te maken op vergoeding van de volgens het recht in Nederland geldende wettelijke rente bij in verzuim zijn en/of blijven met betaling van een debiteur.
8.5 Alle invorderingskosten in en buiten rechte, waaronder begrepen nota’s (declaraties) van advocaten, procureurs, gerechtsdeurwaarders en/of incassobureaus komen volledig ten laste van de koper.
8.6 Bij niet betaling van een factuurbedrag op de vervaldag, worden (ook) alle andere vorderingen van de verkoper op koper direct opeisbaar, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
8.7 Magneetjes.eu behoudt zich het recht voor om bij systeemfouten en/of foutief vermelde prijzen en/of kortingen deze te corrigeren en/of de goederen niet te leveren. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen 7 werkdagen teruggestort.

Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Geschillen  
10.1 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarbij deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Verkoper heeft het recht koper in plaats van voor de bevoegde rechter te Amsterdam voor de rechter van de woonplaats van verkoper te dagvaarden dan wel op andere wijze in een civielrechtelijk geding, waaronder mede te begrijpen een zgn. Kort Geding, te betrekken.

Deze algemene voorwaarden zijn op 30 augustus 2002 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam gedeponeerd onder nr.: 198/2002